Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Internal Link - Chia sẻ không giấu nghề từ Ninh Thành Nam SEO Ngon

Nói thật là bài này tôi không thể viết nổi "step by step" như các bài trước. Vì cách làm Internal link nó còn phụ thuộc vào site của bạn là Ecommerce (b(á)n s.ả.n phẩm) hay site d.ị.c.h vụ, news hay niche site. Để nói ra được một công thức chung để làm internal link cho 4 loại site này là điều không thể.

Tuy nhiên, vẫn có những mẫu số chung cho 4 loại site này. Thực tế ngày xưa tôi làm dịch vụ (giờ nghỉ rồi) thì đều làm cả 4 loại site bên trên. Ở giai đoạn lập kế hoạch, cũng phải lập kế hoạch internal link cho từng loại dự án: s.ả.n phẩm, d.ị.c.h vụ, tin tức hay niche. Chứ không có cái công thức nào áp dụng đồng loạt cho các dự án được.


Vì vậy bài viết này chỉ nói về các mẫu số chung, dựa trên 2 khía cạnh đo lường là: Số lượng và chất lượng. Anh em áp dụng được cái gì thì áp dụng